Wijzigingen inzake periodieke aangiften, teruggaaf btw-tegoeden en bijkomende invorderingsmaatregelen (wet 12/03/2023 modernisering btw-ketting en inning fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen FOD, B.S. 23/03/2023)
Frank Borger | Webcast-virtual-online-livestream, .
11/5/2023 | van 10u00 tot 12u15

Wat is de kern van deze opleiding?

Om de btw-kloof (12% of 4,4 miljard Euro), het verschil tussen de verwachte btw-inkomsten en het werkelijk geïnde bedrag, aan te pakken, werd uiteindelijk op 23 maart 2023 de wet gepubliceerd om de verwerking van de periodieke btw-aangiften of 'btw-ketting' en de inning van de schuldvorderingen te moderniseren en te vereenvoudigen.

Vanaf 1 januari 2024 (of ten laatste 2025) zal de “provisierekening btw” het nieuwe instrument zijn om de belastingplichtige toe te laten zelf zijn btw-tegoeden en -schulden op een flexibele en transparante manier te beheren via MyMinfin. De huidige rekening-courant zal worden opgeheven.

Ook de regels inzake indieningsperiode van periodieke btw-aangiften en de mogelijkheid om teruggaaf van btw via de periodieke btw-aangifte te vragen zullen veranderen.

Als u als belastingplichtige uw btw-aangiften niet tijdig indient, zullen de huidige toleranties niet langer van tel zijn. Aan welke procedure kan u zich verwachten? Mogelijks krijgt u een “voorstel van vervangende btw-aangifte”, wat zijn de spelregels?

De hervorming van de btw-ketting brengt ook wijzigingen mee voor verscheidene, andere, wettelijke bepalingen met betrekking tot de inning van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen binnen de FOD Financiën.

De impact van de nieuwe wet op de indieningstermijn, de teruggaafprocedure, ...

Frank Borger vertelt u er alles over tijdens deze opleiding.


Waarom voor deze opleiding kiezen?

• U krijgt een duidelijk beeld van de impact van deze belangrijke hervormingen op btw-vlak vanaf 1 januari 2024
• Een goede mix van de wettelijke beginselen en praktische toepassing
• Een sterke spreker met gedegen en bewezen btw-ervaring
• THE VAT HOUSE / HET BTW HUIS als huis van vertrouwen

Uw docent

Frank Borger is ITAA gecertificeerd belastingadviseur. Hij was medeoprichter van WP&B NV in 1997, de voorloper van THE VAT HOUSE bv, waarvan hij partner is sedert 2011. Hij is partner van VAT Forum CV en lid van het IVA, International VAT Association. Frank doceert aan de Karel De Grote Hogeschool Antwerpen, de Fiscale Hogeschool te Brussel en de VUB. Frank heeft een jarenlange ervaring als spreker op seminaries omtrent btw. Hij is de auteur van diverse artikels en co-auteur van verscheidene boeken inzake btw, zoals het “Handboek btw” (Intersentia), ...

Naar welke doelgroep richten wij ons?

De opleiding richt zich vooral tot personen die binnen de onderneming verantwoordelijkheid dragen inzake btw, zowel superviserend als uitvoerend. Uiteraard richt deze opleiding zich ook tot financieel en fiscaal verantwoordelijken, bedrijfsjuristen, bedrijfsrevisoren, gecertificeerde accountants of gecertificeerde belastingadviseurs.

Wat mag u als programma verwachten?

Onder meer volgende items komen op een praktische manier aan bod:

• Wat verstaan we onder de “provisierekening btw”

• Hoe kan de belastingplichtige zelf deze provisierekening gebruiken?

• Hoe kan de administratie overschotten op deze provisierekening aanwenden?

• Wat verandert er aan de indieningstermijn voor periodieke btw-aangiften?

• Wat is de procedure van de vervangende btw-aangifte?

• Wat is de impact van de nieuwe btw-procedures op de teruggaaf van btw-tegoeden?

Realia

Dit live webinar zal plaatsvinden op donderdag 11 mei 2023 van 10u00 tot 12u15 (inloggen vanaf 9u45).

U ontvangt enkele dagen voor de start van de sessie per e-mail de officiële bevestiging van uw inschrijving, een link naar de syllabus alsook een link om deel te nemen via MS Teams op het voorziene tijdstip. De toezending gebeurt steeds naar uw eigen, op uw inschrijvingsformulier aangegeven, e-mailadres. U dient hiermee ook in te loggen om uw deelname te kunnen bewijzen en krijgt op dit adres na afloop uw attest toegestuurd.

De docent zal uw vragen beantwoorden tijdens de Q&A-momenten die geregeld ingelast worden.

We verzoeken u bovendien altijd het evaluatieformulier in te vullen.

Attestering

Na afloop van de opleiding ontvangt u een deelnameattest van 2 uren.

Voor ITAA-leden brengen wij als vormingsoperator deze uren in het kader van de permanente vorming in via het platform, indien voldaan is aan de voorwaarden:

• lidmaatschapsnummer voorafgaandelijk aan ons bekend te maken
• tijdig inloggen met uw eigen, op uw inschrijvingsformulier opgegeven e-mailadres voor bewijs van deelname! (1 e-mailadres per deelnemer),
• voor certificatie onder categorie A: verplichte deelname aan de aandachtscontroles, d.w.z. antwoorden op alle controlevragen en de afsluitende toets
• certificatie onder categorie B: is nog mogelijk als u bij voorbeeld iets later hebt ingelogd of als u een controlevraag zou hebben gemist.

Voor niet-ITAA-leden hanteren we dezelfde regels.

- verberg info + meer info


THE VAT HOUSE bv – erkenningen:

• ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants: erkend als vormingsoperator tot 31/12/2024)

• KMO-Portefeuille: registratienummer DV.O110176 (geldig van 08/10/2021 tot 09/10/2026) - thema “financiële geletterdheid – fiscaliteit en belastingen”: 20 tot 30% overheidssubsidie voor erkende opleidingen voor Vlaamse KMO ’s; zie voorwaarden op https://www.vlaanderen.be/subsidie-voor-opleiding-en-advies-voor-kmos-en-zelfstandigen-kmo-portefeuille

• Liberform: vrije beroepen (PC336), die de opleiding betaald hebben, kunnen een premie aanvragen voor opleidingen gevolgd door de ondernemers zelf of hun werknemers (duurtijd minstens 1 uur): 10 Euro per gevolgd uur, maximum 60 Euro voor volledige dag)
voor alle nodige informatie, zie https://www.liberform.be/wat-is-de-opleidingspremie

  • BIBF - nr. zie ITAA

100
(excl. btw)

Inschrijvingsbijdrage

U kan inschrijven via bijgevoegd inschrijvingsformulier (zie "download details in pdf-formaat" hierna). De inschrijvingsprijs bedraagt 100 EUR (exclusief btw) per deelnemer voor de gehele opleiding. U ontvangt een elektronische bevestiging van uw inschrijving; de elektronische factuur wordt enkele dagen vóór de opleiding verzonden naar het hiertoe opgegeven e-mailadres.

Betaling via de “KMO-Portefeuille” is mogelijk. Het cursusmateriaal wordt mee gesubsidieerd. D.w.z. dat het projectbedrag maximum 100 EUR per persoon kan zijn. De subsidie dient u aan te vragen ten laatste 14 dagen na de startdatum van de opleiding!

Annulatievoorwaarden

Kosteloos annuleren is mogelijk tot 4 werkdagen vóór de datum van de opleiding. Daarna blijft het volledige bedrag verschuldigd. U kan zich altijd laten vervangen door een collega mits voorafgaandelijk bericht naar tvh@vat-house.com.(bijna volzet)

Locatie
Webcast-virtual-online-livestream, .

Grotere kaart weergeven