Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Aanpassing btw-vrijstelling voor onderwijs

Met ingang van 1 januari 2014 wordt artikel 44, § 2, 4° WBTW aangepast o.w.v. een betere omzetting van de communautaire bepalingen en rekening houdend met de grondwettelijke regels benadrukt door de Raad van State. Deze bepaling verbindt derhalve de btw-vrijstelling aan het ontbreken van een winstoogmerk. Onderwijs verstrekt door andere organisaties dan publiekrechtelijke lichamen, is immers maar van de btw vrijgesteld als deze organisaties soortgelijke doelstellingen hebben als de publiekrechtelijke lichamen, m.a.w. als zij onderwijs verstrekken en hierbij niet systematisch het maken van winst beogen en eventuele winsten niet worden uitgekeerd maar worden aangewend voor de instandhouding of verbetering van de diensten die worden verricht. Voor de toepassing van de vrijstelling moet het onderwijs betrekking hebben op:

- school- en universitair onderwijs in de traditionele zin met name het systematisch overbrengen van kennis aan afzonderlijke of in groep zijnde personen die deze kennis vergaren onder leiding van een leraar of meester, ongeacht de wijze waarop het onderwijs wordt verstrekt;

- de beroepsopleiding en -herscholing met als doel een vak of beroep aan te leren.

Wanneer een natuurlijke persoon lessen of cursussen geeft in een instelling die diensten verstrekt die al dan niet aan de btw onderworpen zijn, wordt aanvaard dat normaal tussen die persoon en de instelling een band van ondergeschiktheid bestaat, zodat er in hun relatie geen belastbare handeling bestaat en er bijgevolg geen btw verschuldigd is. Het gaat hier evenwel slechts om een toegeving waarvan de leerkracht, die handelt in de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 4 van het WBTW, geen gebruik hoeft te maken.

Bepaalde leveringen van goederen en diensten die worden verricht in samenhang met werkzaamheden die ter verkrijging van financiële steun voor het vrijgestelde onderwijs worden georganiseerd, zijn eveneens van de btw vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 12° van het WBTW.