Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Afschaffing btw-attest 6 % op komst

Een wetsontwerp van 26 oktober 2021 bevat diverse bepalingen inzake btw. Een amendement van 9 november 2021 bevat onder meer de afschaffing van het attest van de afnemer inzake werken in onroerende staat verricht aan privéwoningen en de vervanging ervan door een vermelding op de factuur uitgereikt door de dienstverrichter (KB nr. 20, bijlage, tabel A, rubrieken XXXI (privéwoningen 15 jaar), XXXII (privéwoningen gehandicapten), XXXIII (instellingen voor gehandicapten) en XXXVIII (privéwoningen 10 jaar) (ingediend door de regeringspartijen).

De vermelding op de factuur in toepassing van de rubriek XXXVIII is de volgende:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

De vooropgestelde inwerkingtreding is 1 januari 2022, waarbij tot 30 juni 2022 het attest nog mag gebruikt worden.