Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief fitnesscentra

Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 22 september 2022 in de zaak C‑330/21, The Escape Center BVBA betreffende het btw-tarief voor fitnesscentra. Het Hof oordeelde dat artikel 98, lid 2, van Richtlijn 2006/112/EG, gelezen in samenhang met punt 14 van bijlage III bij deze richtlijn, aldus moet worden uitgelegd dat een dienst die bestaat in de toekenning van het recht gebruik te maken van de sportaccommodaties van een fitnesscentrum en in de verstrekking van individuele begeleiding of begeleiding in groep, mag worden onderworpen aan een verlaagd btw-tarief wanneer deze begeleiding verband houdt met het gebruik van deze accommodaties en noodzakelijk is voor de beoefening van sport en lichamelijke opvoeding of wanneer die begeleiding bijkomend is bij het recht gebruik te maken van die accommodaties of het daadwerkelijke gebruik van die accommodaties.