Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-tarief van 6 % voor afbraak en wederopbouw in 2021-2022

In het BS van 30 december 2020, eerste editie, werd de Programmawet van 20 december 2020 gepubliceerd.

Onder meer is bepaald dat, onder bepaalde voorwaarden, het verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak van gebouwen en de heropbouw van woningen tijdelijk wordt uitgebreid tot gans België (nieuw art. 1quater, KB nr. 20). Er zijn drie gevallen te onderscheiden.

Het eerste geval heeft betrekking op het werk in onroerende staat en andere daarmee gelijkgestelde handelingen die tot voorwerp hebben de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een of meerdere woningen gelegen op hetzelfde kadastraal perceel en waarvoor de btw opeisbaar is geworden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Dit betreft dezelfde handelingen als die waarvoor reeds een verlaagd btw-tarief van 6 % geldt voor 32 welbepaalde steden en gemeenten. Enkel de bouwheren-natuurlijke personen worden in dit geval als eindbegunstigden van de maatregel beschouwd. De toepassing van het verlaagd tarief is onderworpen aan vijf cumulatieve voorwaarden:

- de heropgebouwde woning moet op het ogenblik van de eerste inbezitneming of de eerste ingebruikneming de enige en eigen woning van de bouwheer zijn, en dit voor een periode van minimaal vijf jaar;

- de heropgebouwde woning moet een bewoonbare oppervlakte hebben die 200 m² niet mag overschrijden;

- de overhandiging door de bouwheer, vooraleer de btw opeisbaar wordt, van een verklaring die elektronisch wordt verstuurd naar de FOD Financiën;

- het tijdstip waarop de btw opeisbaar moet zich voordoen uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van de woning;

- de facturen van de aannemer moeten de verschillende elementen vaststellen die de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % rechtvaardigen.

 

Het tweede geval heeft betrekking op de werken van afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning uitgevoerd ten gunste van een bouwheer die, voor een periode van minimaal 15 jaar, deze woning aan een sociaal verhuurkantoor verhuurt of in het kader van een aan een sociaal verhuurkantoor toegekend beheersmandaat laat verhuren en gelegen op hetzelfde kadastraal perceel als dat gebouw, en waarvoor de btw opeisbaar is geworden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Deze maatregel betreft zowel de bouwheren-natuurlijke personen als rechtspersonen. Er is hier geen sprake van enige oppervlaktevereiste. Ook hier gelden volgende bijkomende voorwaarden:

- de overhandiging door de bouwheer, vooraleer de btw opeisbaar wordt, van een verklaring die elektronisch wordt verstuurd naar de FOD Financiën;

- het tijdstip waarop de btw opeisbaar moet zich voordoen uiterlijk op 31 december van het jaar van de eerste ingebruikneming of de eerste inbezitneming van de woning;

- de facturen van de aannemer moeten de verschillende elementen vaststellen die de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % rechtvaardigen.

 

Het derde geval betreft de levering van woningen en het bijhorend terrein, alsook de vestiging, overdracht of wederoverdracht van de zakelijke rechten op een woning en het bijhorend terrein, door de btw-plichtige die de afbraak van een gebouw en de daarmee gepaard gaande heropbouw heeft uitgevoerd van een woning gelegen op hetzelfde kadastraal perceel als dat gebouw, en waarbij de op die handelingen verschuldigde btw opeisbaar is geworden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Het gaat dus om de verkoop van nieuwe woningen, die plaatsvindt in het kader van een project voor de afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning. Deze levering van een nieuwe woning kan in aanmerking komen voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 %, mits de koper voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing van een van de twee bovengenoemde gevallen, namelijk:

- ofwel maakt de koper er zijn eigen en enige woning van voor minimaal 5 jaar, hierbij rekening houdend met een maximale woonoppervlakte van 200 m²;

- ofwel verhuurt de koper haar voor een periode van 15 jaar aan of door bemiddeling van een sociaal verhuurkantoor.

Ook hier gelden volgende bijkomende voorwaarden:

- de overhandiging door de bouwheer, vooraleer de btw opeisbaar wordt, van een verklaring die elektronisch wordt verstuurd naar de FOD Financiën;

- de facturen van de aannemer moeten de verschillende elementen vaststellen die de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % rechtvaardigen.

Merk op dat het eerste geval geen betrekking heeft op de 32 steden en gemeenten waarvoor de soepelere voorwaarden voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief blijven gelden. Daarentegen is het tweede geval en het derde geval identiek van toepassing in heel België.

De Administratie zal deze tijdelijke regeling 2021-2022 nog verder in detail verduidelijken in een circulaire.