Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-vrijstelling medische verzorging: beperkt tot therapeutisch doel vanaf 1 januari 2022

Een wet van 11 juli 2021 (BS. 20 juli 2021) wijzigt het WBTW wat betreft de btw-vrijstelling inzake medische verzorging.

Artikel 44, § 1 van het WBTW wordt vervangen door:

“Van de belasting zijn vrijgesteld, de medische verzorging verricht door de volgende personen in het kader van hun beroep of praktijk:

1° de beoefenaars van één van de beroepen bedoeld in de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en de beoefenaars van de praktijken bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, tweede lid, van de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen;

2° de beoefenaars van andere beroepen of praktijken dan bedoeld in de bepaling onder 1° wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  1. a) ze zijn houder van een certificaat afgeleverd door een instelling erkend door een bevoegde overheid van het land waar die instelling gevestigd is;
  2. b) ze beschikken op basis van dit certificaat over de noodzakelijke kwalificaties om medische verzorging te verlenen waarvan het kwaliteitsniveau voldoende hoog is om soortgelijk te zijn aan die aangeboden door de beroepsbeoefenaars bedoeld in de bepaling onder 1°.

De beoefenaars van de in het eerste lid, 2°, bedoelde beroepen of praktijken doen een aan de toepassing van die vrijstelling voorafgaande kennisgeving aan de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde. De Koning bepaalt de praktische modaliteiten van die verplichting met betrekking tot de indiening van die kennisgeving en de vermeldingen die ze bevat.

De vrijstelling bedoeld in het eerste lid is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel.”

Artikel 44, § 2, eerste lid, 1°, a) van het WBTW wordt vervangen door:

“de ziekenhuisverpleging en de medische verzorging alsmede de diensten en de leveringen van goederen die daarmee nauw samenhangen, verricht door ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen, klinieken en dispensaria.

Deze vrijstelling is niet van toepassing op de diensten die betrekking hebben op ingrepen en behandelingen zonder therapeutisch doel.

De diensten en leveringen van goederen zijn uitgesloten van de in het eerste lid bedoelde vrijstelling in de volgende gevallen:

- wanneer zij niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van de vrijgestelde handelingen;

- wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken aan de instelling extra opbrengsten te verschaffen door de uitvoering van handelingen die worden verricht in rechtstreekse mededinging met aan de belasting onderworpen handelingen van commerciële ondernemingen.”

Inwerkingtreding: 1 januari 2022.

Concreet heeft deze hervorming als gevolg:

- de btw-vrijstelling zal niet langer van toepassing zijn op de toegediende zorgen en behandelingen die geen enkel therapeutisch doel hebben, in het bijzonder ten aanzien van de medische diensten die esthetisch van aard zijn en dat ongeacht de betrokken beroepscategorie;

- het geheel van de door de wet erkende medische en paramedische beroepen genieten zonder enige onderscheid en zonder een noodzakelijke aanvullende verantwoording, deze btw-vrijstelling;

- de overige niet-erkende beroepen genieten een betrouwbaarder juridisch kader voor de eventuele toepassing van de btw-vrijstelling;

- de nauw met ziekenhuisverpleging samenhangende handelingen worden eveneens juridische omkaderd, wat tot op heden nog niet het geval was.