Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Btw-vrijstelling verhuur studentenkamers – Raad van State temporiseert

Aan het wetsontwerp van 22 april 2021 werd een amendement van 3 mei 2021 ingediend dat voorziet in de uitdrukkelijke btw-vrijstelling voor het verschaffen van gemeubeld logies aan studenten. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de plenaire vergadering is gevraagd om een advies van de Raad van State betreffende het amendement.

In een advies van 4 juni 2021 stelt de Raad van State dat de deugdelijke motivering van het verzoek om spoedbehandeling een voorwaarde is voor de ontvankelijkheid van een adviesaanvraag, deze motivering ontbreekt en bijgevolg is de adviesaanvraag niet ontvankelijk.

Niettemin wenst de Raad van State, afdeling Wetgeving, er evenwel nu al op te wijzen dat de voorgestelde amendementen ernstige vragen doen rijzen wat betreft de overeenstemming ervan met onder meer de Europese regelgeving, de rechtspraak van het Hof van Justitie en het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.

De afdeling Wetgeving wenst er in dat verband ook nog op te wijzen dat de “gemoedsrust en de sereniteit” van de huurmarkt van studentenkamers en het bewaren van de rechtszekerheid, die door de indieners nadrukkelijk als doelstellingen worden vooropgesteld, wellicht meer baat kunnen hebben bij een regelgeving die stevig onderbouwd is doordat ze grondig is kunnen worden onderzocht, dan bij een regeling die weliswaar op zeer korte termijn wordt ingevoerd maar waarvan bij gebrek aan een grondig onderzoek de bestaanbaarheid met het recht van de Europese Unie en het beginsel van gelijkheid en niet-discriminatie onzeker is. Het komt de Raad dan ook voor dat, tenzij de hoogdringendheid wel degelijk met pertinente en concrete gegevens kan worden onderbouwd, in welk geval een nieuwe adviesaanvraag moet worden ingediend, het best zou worden afgezien van het regelen van deze aangelegenheid bij amendement, en in de plaats daarvan een wetsontwerp of -voorstel uit te werken waarvoor de afdeling Wetgeving de nodige tijd wordt gelaten om het grondig te onderzoeken.