Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Circulaire handelingen van verzekering en herverzekering

De Administratie publiceerde een circulaire inzake handelingen van verzekering en herverzekering (Circulaire 2017/C/36 van 12 juni 2017). De circulaire heeft betrekking op de draagwijdte van de bepalingen van artikel 44, § 3, 4° van het WBTW wat de diensten van makelaars en van derden betreft. De circulaire vervangt de beslissingen van 14 november 2006, nr. E.T. 103.851/2 en van 20 januari 2007, nr. E.T. 103.851/3 van 20.01.2007.

Diensten van makelaars en lasthebbers die samenhangen met handelingen van verzekering en herverzekering

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 44, § 3, 4° van het WBTW zijn van de btw vrijgesteld de handelingen van verzekering en herverzekering, met inbegrip van de daarmee samenhangende diensten verricht door makelaars en lasthebbers, met uitzondering evenwel van de diensten als schade-expert. Het begrip ‘makelaar en lasthebber’ in deze bepaling verwijst niet naar de formele hoedanigheid van de btw-plichtige, maar wel naar de inhoud van de betrokken activiteit. Opdat een dienstverrichter kan aangemerkt worden als een makelaar of lasthebber bij verzekeringen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan:

- de dienstverrichter moet in betrekking staan met de verzekeraar en met de verzekerde (HvJ 20 november 2003, zaak C-8/01, Taksatorringen, punt 44). Van dergelijke betrekkingen is ook sprake indien de makelaar of agent slechts betrekkingen onderhoudt met de partijen door bemiddeling van een andere btw-plichtige die zelf wel rechtstreekse betrekkingen onderhoudt met één van de partijen (HvJ 3 april 2008, zaak C-214/07, J.C.M. Beheer BV, punt 29);

- de activiteit van de dienstverrichter dient essentiële aspecten van de functie van verzekeringstussenpersoon te dekken, zoals het zoeken van nieuwe cliënten en het in contact brengen van die nieuwe cliënten met de verzekeraar (HvJ 3 maart 2005, zaak C-472/03, Arthur Andersen & Co, punten 33 en 36).

De btw-vrijstelling heeft betrekking op:

- de eigenlijke tussenkomst van de makelaar of lasthebber bij het sluiten van een verzekeringscontract;

- de handelingen van beheer die de makelaar of lasthebber verricht op voorwaarde dat ze betrekking hebben op de verzekeringscontracten die zijn gesloten of gewijzigd door zijn tussenkomst en dat gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomsten.

De handelingen van beheer kunnen, onder meer, bestaan uit de berekening van het bedrag van de premies, de incassering van deze premies, de invordering van de onbetaalde premies, de tussenkomst in de regeling van schadegevallen, het onderzoek van de aanpassingen in het contract gevraagd door de klant of door de maatschappij. De diensten verricht als schade-expert zijn evenwel uitdrukkelijk van de btw-vrijstelling uitgesloten.

De btw-plichtige die handelingen van beheer verricht met betrekking tot overeenkomsten waarvoor hij niet zelf is tussenkomen als makelaar of lasthebber vallen in beginsel buiten het toepassingsgebied van artikel 44, § 3, 4° van het WBTW en dit ongeacht of deze personen voor hun tussenkomst in andere contracten de hoedanigheid hebben van makelaar of lasthebber.

In het bijzonder geval waarin een verzekeringsportefeuille wordt overgenomen door een btw-plichtige, is de btw-vrijstelling eveneens van toepassing op de handelingen verricht door de persoon die niet zelf is tussengekomen bij het sluiten van een verzekeringspolis en vervolgens een beheer-tussenpersoon van deze polis is geworden door de overname van de gehele of een deel van de verzekeringsportefeuille van de tussenpersoon inzake verzekeringen, beoogd door artikel 44, § 3, 4° van het WBTW, die de polis had gesloten en dit voor zover de daden van beheer daadwerkelijk betrekking hebben op de contracten die zijn overgenomen.

Diensten inzake het regelen van schadegevallen

De diensten die kaderen in de opdracht van het regelen van schadegevallen kunnen tot op heden de btw-vrijstelling voorzien voor makelaars en lasthebbers inzake verzekeringen genieten zelfs wanneer ze worden verstrekt door een btw-plichtige die niet is tussengekomen bij het sluiten van het contract (Beslissing van 20 januari 2007,  nr. E.T. 103.851/3). Diensten inzake het regelen van schadevallen kunnen onder meer één of meerdere van volgende handelingen omvatten: het in ontvangst nemen van schadeaangiftes, het uitvoeren van inhoudelijke schadeafwikkeling, het opstellen van technische rapporten, onderzoek van bezwaren en klachten over de schadeafwikkeling, verzorgen van briefwisseling met de cliënt (met inbegrip van de wettelijke kennisgevingen). Deze interpretatie kan niet worden behouden rekening houdend met het arrest van het Europees Hof van Justitie van 17 maart 2016 in de zaak C-40/15, Aspiro SA. Het hof heeft geoordeeld dat wanneer een btw-plichtige, die niet is tussengekomen als een makelaar of lasthebber bij de totstandkoming of wijziging van een verzekeringsovereenkomst, diensten inzake schadebehandeling verricht, deze niet onder de in artikel 135, lid 1, onder a), van Richtlijn 2006/112/EG (omgezet in art. 44, § 3, 4° WBTW) opgenomen btw-vrijstelling vallen. De diensten inzake het regelen van schadegevallen die door een derde namens en voor rekening van een verzekeringsmaatschappij worden verricht zijn belast tegen het normale btw-tarief van 21 %. Het spreekt voor zich dat wanneer een makelaar of lasthebber diensten inzake het regelen van schadegevallen verricht met betrekking tot een verzekeringsovereenkomst waarbij hij is tussengekomen, deze diensten vrijgesteld blijven bij toepassing van artikel 44, § 3, 4° van het WBTW.

Er werd beslist dat de intrekking van de bovenstaande administratieve toegeving pas uitwerking zal hebben voor de opdrachten inzake regeling van schadegevallen toegewezen vanaf 1 januari 2018.

Onderschrijvingsagenten

De circulaire is niet van toepassing op onderschrijvingsagenten. De btw-behandeling van de door hen verrichte handelingen zal bij afzonderlijke circulaire worden toegelicht.