Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Nieuw standpunt plaats dienst seminaries

De Administratie publiceerde een circulaire inzake de plaats van de dienst voor seminaries en conferenties (Circulaire 2021/C/19 van 26 februari 2021, www.fisconet.be).

De Administratie heeft in het licht van Europese rechtspraak haar standpunt herzien. Inzake de educatieve evenementen die materieel plaatsvinden in België zal de Administratie voor wat het criterium van de duur betreft, uitgaan van de toepassing van artikel 21, § 3, 3° van het WBTW wanneer deze niet hoger is dan zeven kalenderdagen (in plaats van hoogestens één volledige dag voorheen). Wanneer de duur van de educatieve activiteit deze periode van zeven dagen overschrijdt zal de Administratie per individueel dossier een beslissing nemen waarbij rekening zal gehouden worden met het geheel van feitelijke omstandigheden, daaronder begrepen de duurtijd, de inhoud en de plaats waar de educatieve activiteit plaatsvindt (Circulaire 2021/C/19 van 26 februari 2021).

Indien een Belgische btw-plichtige deelneemt aan een educatief evenement dat uitsluitend in een andere EU-lidstaat plaatsvindt, behoort het tot de bevoegdheden van de fiscale autoriteiten van de andere EU-lidstaat alwaar het educatief evenement daadwerkelijk plaatsvindt om zich uit te spreken over de toepasbaarheid van artikel 53 van Richtlijn 2006/112/EG. Indien er evenwel ingevolge een verschillende interpretatie van de plaatsbepalingsregels een situatie van dubbele heffing zou ontstaan, zal de Administratie per individueel dossier een beslissing nemen, eventueel na overleg met de bevoegde autoriteiten van die EU-lidstaat.

Wanneer eenzelfde educatief evenement in verschillende EU-lidstaten plaatsvindt, moet de dienst in de regel te worden beschouwd als zijnde verricht in elk van de betrokken EU-lidstaten en dit in verhouding tot de duurtijd van dat evenement in elk van die EU-lidstaten.

Voorbeeld

Een educatief evenement vindt doorgang van 10.03.2021 tot en met 14.03.2021. Van 10.03.2021 tot en met 12.03.2021 gaat het door in Brussel (plaats België) en van 13.03.2021 tot en met 14.03.2021 in Parijs (plaats Frankrijk).

De Administratie zal geen kritiek uitoefenen indien btw-plichtigen het arrest Konsulterna reeds hebben toegepast, in weerwil van de vroegere administratieve interpretatie. Anderzijds kunnen btw-plichtigen die het oude standpunt van de Administratie hebben gevolgd, moeilijkheden ondervinden (bv. inzake prijszetting, communicatie, facturering en boekhouding) om het nieuwe administratieve standpunt onmiddellijk toe te passen. Deze btw-plichtigen kunnen het vroeger gepubliceerde standpunt verder blijven toepassen tot en met 30 juni 2021 of tot de datum bepaald in een individuele beslissing.