Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

KB maandelijkse btw-teruggaaf starters

In het BS van 5 september 2019 werd een KB van 29 augustus 2019 gepubliceerd tot wijziging van het KB nr. 4. Het betreft de mogelijkheid voor startende ondernemingen om ook gebruik te maken van de maandelijkse btw-teruggaaf.

Het betreft uitsluitend de btw-tegoeden die betrekking hebben op een periode van 24 maanden die volgt op de datum van aanvang van de economische activiteit zoals vermeld in de aangifte van aanvang van activiteit. Tevens moet het btw-tegoed minstens 245 EUR bedragen. Uiteraard dient de startende btw-plichtige in dat geval maandelijks btw-aangiften in te dienen. Om te kunnen genieten van het stelsel van maandelijkse btw-teruggaaf, moeten de btw-aangiften elektronisch te worden ingediend. Indien men gebruik zou maken van de toestemming om de btw-aangiften op papier in te dienen, is de maandelijkse btw-teruggaaf niet mogelijk. De toepassing van de regeling moet niet worden aangevraagd bij het bevoegde btw-controlekantoor, maar wordt automatisch toegepast wanneer aan de voorwaarden is voldaan. De betaling van het btw-tegoed vindt dan in principe plaats binnen twee maanden na de periode waarop de btw-aangifte betrekking heeft.

Inwerkingtreding: 1 januari 2020.

Voor de btw-plichtige starters die hun periodieke btw-aangiften op kwartaalbasis wensen in te dienen, zal de Administratie er in de mate van het mogelijke op toezien dat de teruggaaf wordt uitgevoerd uiterlijk de tweede maand die volgt op het tijdvak van de kwartaalaangifte, behalve wanneer de omstandigheden een meer gedetailleerde verificatie van de gegevens van de periodieke btw-aangifte vereisen die de toepassing van de maximumtermijn voorzien in artikel 81, § 3, derde lid, van het KB nr. 4 rechtvaardigt.