Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Opladen van elektrische voertuigen

Artikelen 38 en 39 van Richtlijn 2006/112/EG voorzien in afzonderlijke regels met betrekking tot de plaats van de levering voor wat betreft de leveringen van gas via een aardgas-systeem, van elektriciteit en van warmte of koude via warmte- of koudenetten. De Belgische wetgever heeft ervoor geopteerd om deze artikelen om te zetten in een afzonderlijk artikel 14bis WBTW. Om die reden wordt in de Circulaire 2021/C/113 verwezen naar artikel 14bis, b) en niet naar artikel 14, § 1 WBTW.

Artikel 14bis, a) WBTW regelt onder meer de plaats van de levering van elektriciteit aan btw-plichtigen wiens hoofdactiviteit op het gebied van elektriciteit bestaat in het opnieuw verkopen van die elektriciteit en van wiens eigen gebruik van die goederen verwaarloosbaar is. Onder meer de levering van elektriciteit aan de uitgever van een laadabonnement, een laadpass of app, ook wel gekend als de e-mobility service provider (e-MSP) valt hieronder.

Artikel 14bis, b) WBTW regelt onder meer de plaats van de levering van elektriciteit aan alle overige afnemers van elektriciteit, ongeacht of de afnemer de hoedanigheid van btw-plichtige heeft en ongeacht de plaats van vestiging van de afnemer. Overeenkomstig dit artikel vindt de levering van de elektriciteit door de e-MSP aan de consument plaats daar waar de consument het effectieve gebruik en verbruik van de elektriciteit heeft. Bijgevolg is er in de relatie e-MSP- consument steeds Belgische btw verschuldigd bij het opladen van een elektrisch voertuig via laadstations die zich in België bevinden. Bevindt het laadstation zich buiten België, dan is er geen Belgische btw verschuldigd over deze prestatie.

De plaats van de levering van elektriciteit via laadstations door de e-MSP aan de gebruikers van het laadstation is ook besproken binnen het Btw-comité. Alle EU-lidstaten hebben unaniem bovenvermelde bepalingen onderschreven.

Het Europees Hof van Justitie werd recent verzocht om zich eveneens uit te spreken over de btw-kwalificatie van de prestaties van een e-MSP als levering van een goed of een dienst (zaak C-282/22). In afwachting van een uitspraak door het Hof blijft het standpunt zoals opgenomen in circulaire 2021/C/113 en zoals werd vastgelegd door het Btw-comité behouden (Vr. en Antw., Kamer, Vr. nr. 1079 van de heer Piedboeuf van 15 juni 2022, QRVA, 9 september 2022, nr. 091, 194).