Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik

De procedure bestaat vanaf 1 januari 2023 uit een voorafgaande kennisgeving langs elektronische weg (e604A of e604B). De Administratie verleent niet langer een akkoord, maar behoudt wel op elk moment de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de uitoefening van het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik of, desgevallend, tegen de door de btw-plichtige in het kader van die aftrekmethode gebruikte criteria. Dat is met name het geval wanneer ze van oordeel is dat het verzoek in strijd is met het neutraliteitsbeginsel inzake btw (ingeval een onredelijk voordeel wordt toegekend). Die kennisgeving zal bij de indiening van de periodieke btw-aangifte met betrekking tot het eerste kwartaal van het jaar (voor de kwartaalindieners) of met betrekking tot één van de eerste drie maanden van het kalenderjaar (voor de maandindieners) gepaard gaan met het meedelen van een reeks gestructureerde gegevens met betrekking tot de door de btw-plichtige gehanteerde criteria in het kader van de uitoefening van het recht op aftrek volgens het werkelijk gebruik (art. 18bis KB nr. 3). Verder worden de bestaande situaties waarin de Administratie het werkelijk gebruik oplegt in de wetgeving ingeschreven (ar. 18ter KB nr. 3).