Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Regeling deeleconomie 2021

In het BS van 31 december 2020, eerste editie, werd de Wet van 24 december 2020 betreffende het verenigingswerk gepubliceerd. Naast het sociale zekerheidsaspect bevat de wet ook de vervanging van artikel 50, § 4 van het WBTW m.b.t. de bepalingen inzake de deeleconomie. Met ingang van 1 januari 2021 is bepaald:

In afwijking van § 1, eerste lid, 1°, kent de Administratie geen btw-identificatienummer toe aan de btw-plichtige natuurlijke personen op wie de in artikel 56bis WBTW bedoelde regeling van toepassing is en die uitsluitend diensten verrichten, wanneer de volgende voorwaarden vervuld zijn:

1° de plaats van de diensten is in België;
2° de diensten worden verricht voor andere doeleinden dan die van de gebruikelijke economische activiteit van de btw-plichtige;
3° de diensten worden uitsluitend verricht voor natuurlijke personen die ze bestemmen voor hun privégebruik of dat van andere personen;
4° de diensten worden uitsluitend verricht in het kader van overeenkomsten die tot stand zijn gebracht door tussenkomst van een via KB erkend elektronisch platform krachtens artikel 90, eerste lid, 1°bis, tweede lid, van het WIB/1992;
5° de vergoedingen met betrekking tot de diensten worden enkel door het in de bepaling onder 4° bedoelde platform of door tussenkomst van dat platform aan de dienstverrichter betaald of toegekend;
6° de omzet die bestaat uit de vergoedingen bedoeld in de bepaling onder 5°, met inbegrip van alle sommen die door dat platform of door tussenkomst van dat platform zijn ingehouden, bedraagt per kalenderjaar niet meer dan 3.830 EUR, geïndexeerd overeenkomstig artikel 178, § 1 en § 3, eerste lid, 2°, van het WIB/1992.

Het bedrag van 3.830 EUR dient voor 2021 nog geïndexeerd te worden.