Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Richtlijnen nieuw boetebeleid

De Administratie publiceerde op haar gewone website de richtlijnen voor de toepassing van de proportionele en niet-proportionele btw-geldboeten (nieuw boetebeleid). Deze richtlijnen zullen toegepast worden voor alle verzoekschriften die behandeld worden na 1 april 2018 voor boeten die werden opgelegd na 1 januari 2018.

Het nieuw boetebeleid kan als volgt worden samengevat:

Wanneer kunnen de boeten verminderd worden?

De administratieve boeten inzake btw zijn van rechtswege verschuldigd: de bevoegdheid om de boete al dan niet op te leggen of de bevoegdheid om een administratieve boete inzake btw te verminderen in functie van de omstandigheden eigen aan elk geval komt dan ook niet toe aan de verbaliserende ambtenaar.

Als de volgende voorwaarden samen vervuld zijn, worden de boeten volledig kwijtgescholden:

- de boete betreft een overtreding die behoort tot een bepaalde beperkte categorie van wel omschreven overtredingen. Voor de overige categorieën van overtredingen gelden telkens andere regels omwille van de specifieke aard van deze overtredingen of omwille van de context waarin ze werden begaan;

- het betreft een eerste overtreding van dezelfde aard, in de referentieperiode;

- de overtreding werd begaan te goeder trouw, dus zonder oogmerk om de belasting te ontduiken of om de ontduiking ervan mogelijk te maken;

- mits indiening van een individueel en gemotiveerd verzoekschrift aan de dienst die de boete heeft opgelegd;

- op het ogenblik van de indiening van het verzoekschrift heeft de btw-plichtige voldaan aan:

- de gesanctioneerde verplichting,

- en aan de indieningsverplichting van zijn periodieke btw-aangiften.

Welke overtredingen vallen onder het nieuwe boetebeleid?

Het nieuwe boetebeleid is alleen van toepassing als de begane overtreding behoort tot één van volgende soorten van inbreuken (de zogenaamde eerste categorie):

- niet-indiening klantenlijst;

- laattijdige indiening klantenlijst;

- andere overtredingen met betrekking tot klantenlijsten;

- niet-indiening opgave van de intracommunautaire handelingen;

- laattijdige indiening opgave van de intracommunautaire handelingen;

- andere overtredingen met betrekking tot opgave van de intracommunautaire handelingen;

- niet-indiening aangifte MTN (lijst van intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen);

- laattijdige indiening aangifte MTN;

- andere overtredingen met betrekking tot aangiften MTN;

- overtredingen vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie, met uitzondering van overtredingen voor de reglementering ‘GKS’ en bepaalde overtredingen waarbij de goede trouw – gelet op de aard van de overtreding – niet kan ingeroepen worden;

- een aantal minder frequente overtredingen die eveneens bedoeld zijn in deze categorie, zoals:

- niet correct invullen van de periodieke btw-aangifte, zonder impact op de roosters 71 of 72:

- handelingen die in rooster 00 dienden opgenomen te worden, werden te goeder trouw niet opgenomen;

- ten onrechte opnemen van een handeling in rooster 00;

- uitgaande handelingen werden – te goeder trouw – verkeerdelijk opgenomen in rooster 44 in plaats van in rooster 47, of vice versa;

- aankoopbedrag wordt vermeld in rooster 82 i.p.v. in rooster 81 of 83;

- factuur die niet voldoet aan een of andere vormvereiste;

- inbreuken vastgesteld naar aanleiding van een controle die geen impact hebben op rooster 71 of 72.

Merk op: het is niet voldoende dat de inbreuken opgesomd zijn onder deze categorie. De andere basisvoorwaarden moeten ook vervuld zijn om aanspraak te kunnen maken op de toepassing van het nieuwe boetebeleid.

Welke overtredingen zijn uitgesloten van het nieuwe boetebeleid?

Uitgesloten van het nieuwe boetebeleid zijn de volgende categorieën van overtredingen:

- de inbreuken vastgesteld naar aanleiding van of tijdens een uitgevoerde controle, met uitzondering van de overtredingen die expliciet onder de eerste categorie vallen (zoals bv. inbreuken zonder impact op rooster 71 of 72 van de aangifte; factuur met loutere vormgebreken);

- de volgende inbreuken vastgesteld door opsporingsambtenaren of door ambtenaren van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen, de Algemene Administratie van de Fiscaliteit of van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie:

- inbreuken bedoeld in artikel 70, §§ 2 en 3, van het WBTW;

- inbreuken opgenomen in de bijlage bij KB nr. 44, Afdeling 2, II. Kasticket en rekening of ontvangstbewijs;

- inbreuken opgenomen in de bijlage bij KB nr. 44, Afdeling 3, I. Boeken, registers en journalen waarvan het houden wordt voorgeschreven door of krachtens de wetgeving. Littera A. Niet houden;

- inbreuken opgenomen in de bijlage bij KB nr. 44, Afdeling 4 Controlemaatregelen. Rubriek III, Verplichting bedoeld in artikel 60 van het WBTW, A. Gebrek aan bewaring;

- inbreuken opgenomen in de bijlage bij KB nr. 44, Afdeling 4 Controlemaatregelen. Rubriek IV, Verplichtingen bedoeld in de artikelen 61, 62, 62bis en 63 van het WBTW;

- inbreuken bij de periodieke btw-aangiften:

- laattijdige indiening;

- Niet-indiening;

- Niet-betaling en niet-tijdige betaling;

- inbreuken bij de bijzondere aangiften:

- Niet-betaling en niet-tijdige betaling;

- inbreuken bij de MOSS-aangiften:

- laattijdige indiening;

- niet-indiening;

- niet-betaling en niet-tijdige betaling;

- niet-spontane indiening van de bijzondere aangifte nr. 629 (er gelden bijzondere regels bij het opleggen van de boete);

- inbreuken die (in principe) slechts éénmaal mogelijk zijn, zoals de niet-indiening of laattijdige indiening van een aangifte 604A, 604B, 604C, 606 of 104/5 (er gelden bijzondere regels bij het opleggen van de boete);

- alle inbreuken begaan met het oogmerk de belasting te ontduiken of de ontduiking ervan mogelijk te maken.

Voor bepaalde inbreuken die geen impact hebben op de bepaling van het bedrag in rooster 71 of rooster 72 van de periodieke btw-aangifte geldt een bijzonderheid. Het betreft hier volgende inbreuken (niet-limitatieve lijst):

- verlegging heffing voor werk in onroerende staat (KB nr. 1, artikel 20) niet toegepast maar volledig aftrekbaar;

- intracommunautaire verwerving, niet belast maar was volledig aftrekbaar;

- intracommunautaire dienst: plaats van de dienst België, schuldenaar van de btw is de afnemer: niet belast, maar volledig aftrekbaar;

- toepassing van artikel 12 van het WBTW: ingebruikneming als bedrijfsmiddel maar volledig aftrekbaar;

- invoer met verlegging van de heffing;

- regularisatie btw-entrepots, als het gaat om btw-neutrale correcties.

Voor de eerste overtreding is het nieuwe boetebeleid van toepassing (volledige kwijtschelding van de geldboete als voldaan is aan de voorwaarden). Voor de tweede overtreding, wordt de boete herleid tot 2 % onder dezelfde voorwaarden. Voor de derde en volgende overtredingen, wordt de boete herleid tot 5 %, eveneens onder dezelfde voorwaarden.