Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

VAT in the Digital Age

De Europese Commissie heeft op 8 december 2022 ontwerpwetgeving aangenomen in het kader van ‘VAT in the Digital Age’ (VIDA). Het pakket omvat:

1) De modernisering van de verplichtingen inzake btw-rapportering door de invoering van digitale rapporteringsvereisten (DRR = Digital Reporting Requirements), die de informatie die btw-plichtigen over elke transactie in een elektronisch formaat bij de belastingautoriteiten moeten indienen, standaardiseren. Tegelijkertijd zal het gebruik van e-facturering voor grensoverschrijdende transacties worden opgelegd;

2) De actualisering van de btw-regels die van toepassing zijn op de platformeconomie, met name door de verduidelijking van de regels inzake de plaats van levering die op deze transacties van toepassing, en door de inschakeling van de platforms bij de inning van btw wanneer zij de facilitering doen van korte termijn accommodatieverhuur of van personenvervoer;

3) De stap naar één enkele btw-registratie (SVR = Single VAT Registration) door het verbeteren en uitbreiden van de bestaande systemen van éénloketsysteem (OSS) en éénloketsysteem voor invoer (IOSS) en verleggingsregeling om de gevallen waarvoor een btw-plichtige zich in een andere EU-lidstaat moet registreren, tot een minimum te beperken.

Het betreft een ontwerprichtlijn tot wijziging van de Richtlijn 2006/112/EG (COM(2022) 701), een ontwerp uitvoeringsverordening tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 282/2011 inzake informatieverstrekking voor bepaalde btw-regelingen (COM(2022) 704) en een ontwerpverordening tot wijziging van de Verordening (EU) 904/2010 inzake administratieve samenwerking (COM(2022) 703).