Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Wet B2C e-commerce 1.7.2021

Een wet van 2 april 2021 (BS. 13 april 2021) bevat de aanpassing van het WBTW m.b.t. de hervorming van de regels inzake B2C e-commerce. De wet voorziet in de omzetting van de richtlijn (EU) 2017/2455 van 5 december 2017 en richtlijn (EU) 2019/1995 van 21 november 2019. De EU-lidstaten moesten oorspronkelijk deze richtlijnen omzetten met ingang van 1 januari 2021. Door het Besluit (EU) 2020/1109 van 20 juli 2020 werd die datum uitgesteld tot 1 juli 2021.

De belangrijkste wijzigingen die aan de btw-wetgeving worden aangebracht zijn de volgende:

1) de uitbreiding van het toepassingsgebied van het bestaande MOSS (“Mini-One-Stop-Shop”)-systeem tot een ruimer OSS (“One-Stop-Shop”)-systeem dat ook intracommunautaire afstandsverkopen van goederen en andere diensten dan elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten zal omvatten alsook verkopen op afstand van goederen uit derde landen;

2) de afschaffing van de bestaande drempels voor intracommunautaire verkopen op afstand, die verstorend werkten op de eengemaakte markt, en in de plaats de invoering van een globale EU btw-drempel voor intracommunautaire verkopen op afstand van goederen en elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en televisieomroepdiensten aan particulieren;

3) de invoering van een volledig nieuw onderdeel binnen het OSS-systeem waarbij de btw verschuldigd op de verkopen op afstand van goederen afkomstig uit derde landen of derdelandsgebieden op een vereenvoudigde manier kan worden aangegeven en betaald;

4) de afschaffing van de bestaande btw-vrijstelling voor de invoer van kleine zendingen tot 22 EUR afkomstig van leveranciers in derde landen, die EU-verkopers benadeelde. Die vrijstelling wordt vervangen door een invoervrijstelling tot 150 EUR die enkel van toepassing is indien de goederen worden ingevoerd in het kader van de verkopen op afstand van goederen afkomstig uit derde landen of derdelandsgebieden die werden aangegeven binnen de nieuwe vereenvoudigingsregeling van het OSS-systeem;

5) de invoering van een aanvullende vereenvoudigingsregeling buiten het OSS-systeem voor zowel de aangifte als de betaling van btw die verschuldigd is bij de invoer van goederen bestemd voor de eindverbruiker, wanneer de btw niet werd voldaan via de invoerregeling binnen de OSS;

6) de invoering van een regeling waarin elektronische interfaces die verkopen op afstand van goederen faciliteren ook aansprakelijk worden gesteld voor de correcte voldoening van de btw over de verkopen op afstand die via hun interface werden gerealiseerd.

Volgende artikels van het WBTW worden aangepast of zijn nieuw:

- artikel 1, §§ 19 en 20 (nieuw)

- artikel 13bis (nieuw)

- artikel 14, § 6 (nieuw)

- artikel 15 (vervangen)

- artikel 17, §§ 5 en 6 (nieuw)

- artikel 21bis, § 2, 9° (gewijzigd)

- artikel 27, § 3 (gewijzigd)

- artikel 39ter (nieuw)

- artikel 40, § 1, 1°bis (nieuw)

- artikel 50, § 1, eerste lid, 3° (vervangen)

- artikel 53, § 1bis (vervangen) en § 2, eerste lid, 2° (vervangen)

- artikel 53quater (gewijzigd)

- artikel 53decies, § 1, derde lid (vervangen)

- artikel 54ter (nieuw)

- artikel 55, § 1 (gewijzigd)

- artikel 58bis (vervangen)

- artikel 58ter (vervangen)

- artikel 58quater (vervangen)

- artikel 58quinquies (nieuw)

- artikel 58sexies (nieuw).

Inwerkingtreding: 1 juli 2021.