Een uitgebreid aanbod aan btw-opleidingen

Delen

Wetsontwerp diverse wijzigingen WBTW

Een wetsontwerp van 22 april 2021 voorziet in diverse wijzigingen van het WBTW. Het wetsontwerp werd in de bevoegde Kamercommissie aangenomen op 20 mei 2021.

Meer bepaald worden gewijzigd:

- art. 1, § 3bis (nieuw) en §§ 4 en 5 WBTW (uittreding Verenigd Koninkrijk uit de EU)

- art. 12, § 1, eerste lid, 2°, a) en derde lid WBTW (via KB kan de waarde en de regelmaat van de handelsgeschenken evenals de uitgesloten goederen worden bepaald)

- art. 38, 38bis en 38ter (nieuw) WBTW (herschikking en technische aanpassingen)

- art. 39bis, eerste lid, 3° WBTW (aanpassing referentie accijnsrichtlijn)

- art. 44, § 2bis, eerste lid, 1° WBTW (zelfstandige groeperingen: aanpassing aan de arresten Aviva en DNB Banka waardoor de btw-vrijstelling alleen nog kan worden toegepast indien de leden van een zelfstandige groepering van personen voor een overwegend deel activiteiten moeten uitoefenen die ofwel niet onderworpen zijn aan de btw, ofwel vrijgesteld zijn van de btw op grond van artikel 44, §§ 1 en 2, van het WBTW. Diensten van zelfstandige groeperingen van personen waarvan de leden een economische activiteit uitoefenen die is vrijgesteld op grond van een andere bepaling van het WBTW, zoals met name artikel 44, § 3, van het WBTW (bv. financiële of verzekeringsdiensten), komen aldus niet langer voor die vrijstelling in aanmerking. Inwerkingtreding: 1 januari 2022. Evenwel geldt een vervroegde inwerkingtreding van de inperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling voor:

° zelfstandige groeperingen van personen die worden opgericht vanaf 1 juli 2021, ten aanzien van de diensten die ze verlenen aan hun leden. Deze groeperingen zullen de inperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling dus onmiddellijk vanaf hun oprichting moeten toepassen;

° zelfstandige groeperingen die werden opgericht vóór 1 juli 2021, ten aanzien van de diensten die ze verlenen aan leden die vanaf 1 juli 2021 zijn toegetreden. Deze groeperingen zullen de inperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling dus onmiddellijk moeten toepassen op de diensten die ze verlenen aan hun leden die vanaf 1 juli 2021 zijn toegetreden. Voor de diensten die ze verlenen aan hun leden die voor die datum zijn toegetreden moet de inperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling pas worden toegepast vanaf 1 januari 2022.

- art. 44, § 3, 11° WBTW (uitdrukkelijke toevoeging van de instellingen voor belegging in schuldvorderingen)

- art. 50, § 4 WBTW (technische aanpassing – inwerkingtreding 1 januari 2022 ter bestendiging)

- art. 53sexies, § 3 (nieuw) WBTW (toevoeging doel o.w.v. Gegevensbeschermingsautoriteit)

- art. 54bis, § 1 WBTW (houden van registers door leden van een btw-eenheid)

- art. 77, § 3 (nieuw), 77bis en 80 WBTW (btw-teruggaf aan andere personen dan degene die overeenkomstig de basisregels de rechthebbende zijn ervan)

- KB nr. 20, bijlage, tabel A, rubriek XXIII, 5 (anti-decubitusmateriaal) en rubrieken XXXII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XL (aanpassing referentie) en tabel B, rubrieken X en XI (aanpassing referentie).

Overigens werd op het wetsontwerp een amendement van 3 mei 2021 ingediend, ondertekend door de meerderheidspartijen, dat voorziet in de uitdrukkelijke btw-vrijstelling voor het verschaffen van gemeubeld logies aan studenten. In artikel 44, § 3, 2°, a) van het WBTW wordt de bepaling onder het derde streepje vervangen door: “het verschaffen van gemeubeld logies in hotels, motels en in inrichtingen waar aan betalende gasten onderdak wordt verleend andere dan die waar gewoonlijk onderdak wordt verleend aan studenten”.