Verplichte elektronische facturering vanaf 2026

Vanaf 2026 wordt een 'gestructureerde elektronische facturering' verplicht in een B2B-context.  

De wet van 6 februari 2024 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de invoering van de verplichting tot elektronische facturering betreft, werd gepubliceerd op 20 februari 2024.  Met uitzondering van de niet in België gevestigde belastingplichtigen, de kleine ondernemingen en van de gefailleerde belastingplichtigen ten aanzien van de activiteit waarvoor ze failliet zijn verklaard reiken alle btw-plichtigen overeenkomstig het nieuwe artikel 53, §2bis WBTW aan de medecontractant een gestructureerde elektronische factuur uit of laat men in zijn naam en voor zijn rekening, door zijn medecontractant of door een derde, een dergelijke factuur uitreiken.  

Inwerkingtreding: 1 januari 2026. De inwerkingtreding van deze wet is evenwel afhankelijk van het verkrijgen, door het Koninkrijk België, van de machtiging van de Raad van de Europese Unie, op grond van artikel 395 van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde, om de verplichting in te voeren om gestructureerde elektronische facturen uit te reiken onder de in deze wet gestelde voorwaarden.