Privacy

WIJ NEMEN UW PRIVACY TER HARTE!

THE VAT HOUSE bv vindt uw privacy belangrijk en neemt uw verwachtingen als klant, internetgebruiker en lezer ter harte. Dat betekent dat we handelen comform de privacywetgeving.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door THE VAT HOUSE bv en beschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken én hoe deze worden gebruikt. We vragen u dan ook de privacyverklaring door te lezen.

Door gebruik te maken van onze diensten verklaart de gebruiker dat hij kennis heeft genomen van de informatie hieronder en geeft hij aan THE VAT HOUSE bv de toelating om de door hem meegedeelde persoonlijke gegevens te verwerken zoals hieronder bepaald.

Het is niet uit te sluiten dat de tekst van de privacyverklaring in de toekomst wijzigt. THE VAT HOUSE bv raadt alle gebruikers aan de tekst van deze verklaring af en toe opnieuw te bekijken en door te nemen om aldus op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

THE VAT HOUSE bv eerbiedigt de persoonlijke levenssfeer zowel van de internetgebruiker als van elke andere betrokken natuurlijke persoon, in overeenstemming met de geldende wetgeving. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is THE VAT HOUSE bv met zetel gevestigd te Fountain Business Center – gebouw 5, Cesar Van Kerckhovenstraat 110, 2880 Bornem – Belgium.

WAT HEBBEN WIJ U TE BIEDEN?

Sinds de open grenzen in de Europese Unie worden de bedrijven meer en meer geconfronteerd met btw-verplichtingen. Dit zowel in België als in de andere EU-lidstaten. Terzelfder tijd ontwikkelen bedrijven zich meer en meer internationaal.

Het is voor bedrijven geen sinecure om op de hoogte te zijn en te blijven van de eigen btw-wetgeving, de Europese btw-richtlijnen en rechtspraak én de nationale btw-wetgeving van de andere landen. De btw-problematiek beheersen en bedrijven in regel laten zijn met de diverse btw-verplichtingen vereist een hoog niveau van ervaring en kennis.

THE VAT HOUSE bv haar missie is om de bedrijven in deze moeilijke opdracht te assisteren. THE VAT HOUSE bv is dan ook gespecialiseerd in btw, en kan u desgevallend ook assisteren inzake Intrastat.

WANNEER WORDEN ER GEGEVENS BIJGEHOUDEN?

Om u te kunnen informeren over onze diensten, alsook te kunnen voldoen aan administratieve verplichtingen zoals facturering en uitreiking van attesten worden uw persoonsgegevens bijgehouden.

Dit gebeurt als u:

  • deelnemer bent van een inhouse opleiding
  • zich inschrijft voor onze nieuwsbrief

DELEN OP OF MET SOCIALE MEDIA EN SOCIALE PLUG-INS

Met onze functies voor sociale netwerksites kan u informatie delen, zo bijvoorbeeld als u een artikel leest. Hiervoor bevat onze website op bepaalde locaties sociale plug-ins, waaronder plug-ins die worden aangeboden door Facebook en Twitter zodat u op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruikersvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door u voor onze diensten aan te melden via sociale netwerksites, deelt u bepaalde informatie met deze derden. THE VAT HOUSE bv zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe gehouden zijn op grond van wettelijke bepalingen of een rechterlijke beslissing.

VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De persoonsgegevens die door de klant of geïnteresseerde van de diensten van THE VAT HOUSE bv worden meegedeeld, worden door THE VAT HOUSE bv verwerkt voor de volgende doeleinden: direct marketing, klantenadministratie, opvolgen van opdrachten, facturatie en het verzenden van marketing berichten en gepersonaliseerde info.

De belangrijkste gegevens, die wij per natuurlijk persoon kunnen verzamelen, zijn: naam, voornaam, vestiging bedrijf van tewerkstelling, geslacht,  e-mailadres, e.a.

De volledige lijst met gegevens die we over u verzamelen kan u steeds opvragen via tvh@vat-house.com

RECHTSGRONDEN VAN DE VERWERKING

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  •   Toestemming
  •   Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  •   Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting
  •   Noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen om te ondernemen

BEWAARPERIODE

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer en facturatie zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het vlak van boekhouden en wettelijke garantieperiodes).

RECHT VAN INZAGE, VERBETERING, WISSING, BEPERKING, BEZWAAR EN OVERDRAAGBAARHEID VAN PERSOONSGEGEVENS

Elke internetgebruiker heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

MEER WETEN OVER COOKIEGEBRUIK OP VAT-HOUSE.COM ?

We verwijzen u graag naar de rubriek op deze website betreffende ons cookiebeleid.

DE GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT

Personen die dit wensen kunnen aanvullende informatie met betrekking tot de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bekomen bij de ‘Gegevensbeschermingsautoriteit’, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Versie 1 – 27/01/2020