Erratum 2024/C/32 FAQ nr. 47 - 6 % afbraak en heropbouw van woningen 

Op 22 mei 2024 publiceerde FOD Financiën de Circulaire 2024/C/35 met een Erratum voor de Circulaire 2024/C/32 omdat is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat nopens de toepassing van de administratieve toegeving inzake het indienen van de verklaring 111.3-2024 in het kader van de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief in het geval van de levering van een gebouw.

Om deze problematiek te verduidelijken heeft de administratie FAQ nr. 47 die is opgenomen in de Circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen van 08.05.2024 herwerkt.

 

De aandacht wordt er op gevestigd dat de uiterste datum van de voor de indiening van de verklaring 111.3-2024 met behoud van het voordeel van het verlaagd btw-tarief wordt gebracht op 01.07.2024 (zie ook punt 5.2., onderverdeling 2024, voorlaatste lid, van de Circulaire 2024/C/30 betreffende het verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen op het hele Belgische grondgebied van 26.04.2024).

 

De verklaring nr. 111.3-2024 kan voor de lopende projecten bij toegeving ingediend worden via MyMinfin 'Mijn interacties' en 'Een formulier invullen' vóór 01.07.2024 met behoud van de toepassing van het verlaagd btw-tarief voorafgaand aan die indiening, voor zover uiteraard alle andere voorwaarden zijn vervuld.

 

Tot die datum van indienen volstaat het om op de facturen, de verkoopovereenkomsten of de authentieke akte te verwijzen naar de reeds vóór 01.01.2024 ingediende verklaring nr. 111/3.

 

Rekening houdend met voornoemde toegeving betreffende de indieningstermijn van bedoelde verklaring enerzijds en aangezien de overgangsmaatregel reeds afloopt op 31.12.2024 zal de administratie geen kritiek uitoefenen indien na 30.06.2024 en tot het tijdstip van de voorlopige oplevering het verlaagd btw-tarief wordt toegepast op voorwaarde dat de verklaring 111.3-2024 wordt ingediend uiterlijk op het tijdstip van de levering.

 

Opgelet: indien u reeds uiterlijk op 31.12.2023 de oude verklaring nr. 111/3 heeft ingediend en u voor 2024 gebruik wil maken van de overgangsmaatregel, dan dient u aanvullend de nieuwe verklaring nr. 111.3-2024 in te dienen.

 

https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/936efbbb-d6eb-40c8-9682-12f284c44c24