Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepassing

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke prestatie van THE VAT HOUSE bv ten behoeve van een klant, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen THE VAT HOUSE bv en de klant. In dat geval zijn de huidige algemene voorwaarden slechts van toepassing voor zover zij niet afwijken van hetgeen in die overeenkomst is bepaald.
1.2. Deze algemene voorwaarden hebben kracht van wet in de verhouding tussen THE VAT HOUSE bv en de klant en worden geacht te zijn aanvaard door de klant indien deze geen bezwaar heeft geuit binnen een redelijke termijn na de ontvangst ervan. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan onder andere doch niet uitsluitend worden afgeleid uit de normale voortzetting van de prestaties door THE VAT HOUSE bv zonder bezwaar van de klant binnen een redelijke termijn.

Artikel 2 – Betaling van erelonen

2.1 Onze diensten worden aangerekend op uurbasis waarbij het tarief variëert naargelang de ervaring van de medewerker en de complexiteit van de behandelde materie. Ook het eerste consult wordt op deze manier aangerekend.
2.2. Onze uurtarieven en erelonen zijn exclusief btw en inclusief secretariaats- en andere kleine door THE VAT HOUSE bv gedragen kantoorkosten. Specifieke kosten en uitgaven (zoals kosten voor vertaling, buitenlandse reiskosten, …), worden bijkomend aangerekend.
2.3. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, dienen de door de klant voor de prestaties verschuldigde erelonen te worden betaald uiterlijk tien dagen na de datum van ontvangst van de factuur van THE VAT HOUSE bv met betrekking tot de geleverde prestaties.

Artikel 3 – Laattijdige betaling

3.1. Ingeval van laattijdige betaling is de klant, na door THE VAT HOUSE bv in gebreke te zijn gesteld waarbij hij wordt verwittigd dat een verwijlinterest zal worden aangerekend, een verwijlinterest verschuldigd conform de Wet op de Betalingsachterstand.

3.2. In geval van laattijdige betaling is de klant eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % op het verschuldigd bedrag.

Artikel 4 – Beroepsaansprakelijkheid

4.1. Ter dekking van de eventuele beroepsaansprakelijkheid van THE VAT HOUSE bv, alsmede van haar vennoten of haar medewerkers, heeft THE VAT HOUSE bv een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven.
4.2. De aansprakelijkheid, ten aanzien van de klant, van THE VAT HOUSE bv, alsmede van haar vennoten, of haar medewerkers, met betrekking tot geleverde prestaties, zal in ieder geval steeds beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van THE VAT HOUSE bv.

Artikel 5 – Toepasselijk recht en bevoegde instanties.

5.1. Deze algemene voorwaarden en de betrekkingen tussen THE VAT HOUSE bv en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.
5.2. Alle eventuele geschillen in verband met de betrekkingen tussen THE VAT HOUSE bv en de klant of met deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.